سرور مجازی خارج

سرور مجازی خارج

سرور مجازی آلمان | پلن 1512 مگابایت رم
1 هسته سی پی یو
25 گیگ هارد
ترافیک نامحدود

سرور مجازی آلمان | پلن 21024 مگابایت رم
2 هسته سی پی یو
50 گیگ هارد
ترافیک نامحدود

سرور مجازی آلمان | پلن 32048 مگابایت رم
2 هسته سی پی یو
100 گیگ هارد
ترافیک نامحدود

سرور مجازی آلمان | پلن 44096 مگابایت رم
4 هسته سی پی یو
200 گیگ هارد
ترافیک نامحدود

سرور مجازی فرانسه | پلن 1512 مگابایت رم
1 هسته سی پی یو
25 گیگ هارد
ترافیک نامحدود

سرور مجازی فرانسه | پلن 21024 مگابایت رم
2 هسته سی پی یو
100 گیگ هارد
ترافیک نامحدود

سرور مجازی فرانسه | پلن 32048 مگابایت رم
2 هسته سی پی یو
100 گیگ هارد
ترافیک نامحدود

سرور مجازی فرانسه | پلن 44096 مگابایت رم
4 هسته سی پی یو
200 گیگ هارد
ترافیک نامحدود